top of page

AUDIO

Առջևդ ահա ծնկի եկած / Kneeling before You / Ashot Martirosyan

Ashot Martirosyan Աշոտ Մարտիրոսյան
Առջևդ ահա ծնկի եկած / Kneeling before You / Ashot Martirosyan
Առջևդ ահա ծնկի եկած / Kneeling before You / Ashot Martirosyan
04:34
Play Video

Առջևդ ահա ծնկի եկած / Kneeling before You / Ashot Martirosyan

Թագավորիր Դու իմ սրտում / You reign in my heart / Ashot Martirosyan
04:51
Play Video

Թագավորիր Դու իմ սրտում / You reign in my heart / Ashot Martirosyan

Քո անվան փառքի համար / For the glory of Your name /Ashot Martirosyan
04:11
Play Video

Քո անվան փառքի համար / For the glory of Your name /Ashot Martirosyan

Մարանաթա / Maranatha / Ashot Martirosyan
03:51
Play Video

Մարանաթա / Maranatha / Ashot Martirosyan

Շնորհքի գահը / Throne of grace / Ashot Martirosyan
04:29
Play Video

Շնորհքի գահը / Throne of grace / Ashot Martirosyan

Այս անլույս կյանքում / In this lightless life / Ashot Martirosyan
04:43
Play Video

Այս անլույս կյանքում / In this lightless life / Ashot Martirosyan

Բարձրյալ Արքա / The most High King / Ashot Martirosyan
04:10
Play Video

Բարձրյալ Արքա / The most High King / Ashot Martirosyan

Սեր է Քո անունը / Love is Your name  / Ashot Martirosyn
05:17
Play Video

Սեր է Քո անունը / Love is Your name / Ashot Martirosyn

Բարձրյալի ծածկոցի տակ / The shelter of the Most High /Ashot Martirosyan
04:47
Play Video

Բարձրյալի ծածկոցի տակ / The shelter of the Most High /Ashot Martirosyan

Հուսա կգան ուրախ օրեր / I hope happy days will come /Ashot Martirosyan
04:02
Play Video

Հուսա կգան ուրախ օրեր / I hope happy days will come /Ashot Martirosyan

Վերջին անձրևներ / The final rains / Ashot Martirosyan
04:52
Play Video

Վերջին անձրևներ / The final rains / Ashot Martirosyan

Տերն է մեր ապավենը / The Lord is our refuge /Ashot Martirosyan
03:11
Play Video

Տերն է մեր ապավենը / The Lord is our refuge /Ashot Martirosyan

DAVID & GOLIATH
by Daniel Martirosyan

INSTRUMENTAL

Please reload

AUDIO BIBLE

Please reload

bottom of page