AUDIO

Փառաբանություն / Worship / Ashot Martirosyan

Ashot Martirosyan Աշոտ Մարտիրոսյան
Փառաբանություն / Worship  / Ashot Martirosyan
Փառաբանություն / Worship  / Ashot Martirosyan
14:28
Play Video

Փառաբանություն / Worship / Ashot Martirosyan

Հիսուսի աչքերը / Jesus' eyes / Ashot Martirosyan
06:26
Play Video

Հիսուսի աչքերը / Jesus' eyes / Ashot Martirosyan

Մեծարում եմ Քեզ  / I honor you / Ashot Martirosyan
06:41
Play Video

Մեծարում եմ Քեզ / I honor you / Ashot Martirosyan

Մեկ անուն կա / There is only one name / Ashot Martirosyan
06:00
Play Video

Մեկ անուն կա / There is only one name / Ashot Martirosyan

Աղբյուր բացվեց / A spring opened / Ashot Martirosyan
06:26
Play Video

Աղբյուր բացվեց / A spring opened / Ashot Martirosyan

Երբ կենանք աղօթքի / When we stand in prayer / Ashot Martirosyan
03:52
Play Video

Երբ կենանք աղօթքի / When we stand in prayer / Ashot Martirosyan

Խաչի մոտ / Near the cross / Ashot Martirosyan
05:25
Play Video

Խաչի մոտ / Near the cross / Ashot Martirosyan

Աստված բարի է / God is good / Ashot Martirosyan
05:15
Play Video

Աստված բարի է / God is good / Ashot Martirosyan

Շնորհքի գահը / Throne of grace / Ashot Martirosyan
04:30
Play Video

Շնորհքի գահը / Throne of grace / Ashot Martirosyan

Տիրոջ այգին / The Lord's Garden / Ashot Martirosyan
05:11
Play Video

Տիրոջ այգին / The Lord's Garden / Ashot Martirosyan

Հոգու պտուղը / The fruit of the Spirit / Ashot Martirosyan
04:13
Play Video

Հոգու պտուղը / The fruit of the Spirit / Ashot Martirosyan

Արի Գողգոթա / Come to Calvary / Ashot Martirosyan
05:32
Play Video

Արի Գողգոթա / Come to Calvary / Ashot Martirosyan

DAVID & GOLIATH
by Daniel Martirosyan

INSTRUMENTAL

Please reload

AUDIO BIBLE

Please reload