top of page

SERMONS

Արդարի աղոթքը / The prayer of a righteous man / Ashot Martirosyan

Pastor Ashot Martirosyan
Արդարի աղոթքը / The prayer of a righteous man / Ashot Martirosyan
Արդարի աղոթքը / The prayer of a righteous man / Ashot Martirosyan
29:41
Play Video

Արդարի աղոթքը / The prayer of a righteous man / Ashot Martirosyan

Գնա՛, իջի՛ր / Go, get down! / Ashot Martirosyan
26:36
Play Video

Գնա՛, իջի՛ր / Go, get down! / Ashot Martirosyan

Տեղ չկա … / There was no room / Ashot Martirosyan
17:55
Play Video

Տեղ չկա … / There was no room / Ashot Martirosyan

Զմյուռնիայի եկեղեցու հրեշտակին գրի՛ր
20:45
Play Video

Զմյուռնիայի եկեղեցու հրեշտակին գրի՛ր

Եփեսոսի եկեղեցու հրեշտակին գրի՛ր
22:59
Play Video

Եփեսոսի եկեղեցու հրեշտակին գրի՛ր

Դու նույնիսկ դույլ չունես / You have no thing to draw with / Ashot Martirosyan
24:03
Play Video

Դու նույնիսկ դույլ չունես / You have no thing to draw with / Ashot Martirosyan

Ուրախության աղաղակի ձայնը / The noise of  the shout of joy
20:08
Play Video

Ուրախության աղաղակի ձայնը / The noise of the shout of joy

Անիմաստ զոհ / Meaningless Sacrifice / Ashot Martirosyan
25:24
Play Video

Անիմաստ զոհ / Meaningless Sacrifice / Ashot Martirosyan

Ամբողջ գիշեր չարչարվել ենք ու ոչինչ չենք բռնել / We have toiled all night and caught nothing / Ashot
22:51
Play Video

Ամբողջ գիշեր չարչարվել ենք ու ոչինչ չենք բռնել / We have toiled all night and caught nothing / Ashot

Հաստատ գիտեմ / I am persuaded / Ashot Martirosyan
23:42
Play Video

Հաստատ գիտեմ / I am persuaded / Ashot Martirosyan

«Տարօրինակ» Հրաշքներ / Strange  Miracles / Ashot Martirosyan
29:37
Play Video

«Տարօրինակ» Հրաշքներ / Strange Miracles / Ashot Martirosyan

Անտարբերություն / Indifference / Ashot Martirosyan
19:57
Play Video

Անտարբերություն / Indifference / Ashot Martirosyan

bottom of page