top of page

SERMONS

Դու՝ Տեր, գիտես / You, Lord, know / Ashot Martirosyan

Pastor Ashot Martirosyan
Դու՝ Տեր, գիտես / You, Lord, know / Ashot Martirosyan
Դու՝ Տեր, գիտես / You, Lord, know / Ashot Martirosyan
04:03
Play Video

Դու՝ Տեր, գիտես / You, Lord, know / Ashot Martirosyan

Հայ Հովիվների Համագումար / Armenian Pastors Conference
06:36
Play Video

Հայ Հովիվների Համագումար / Armenian Pastors Conference

Աստված մեր կողմից է / God is for us / Ashot Martirosyan
19:56
Play Video

Աստված մեր կողմից է / God is for us / Ashot Martirosyan

Աչքի միջի գերանը / Ashot Martirosyan
36:00
Play Video

Աչքի միջի գերանը / Ashot Martirosyan

Father's day / Հայրերի օր
43:49
Play Video

Father's day / Հայրերի օր

Արդարի աղոթքը / The prayer of a righteous man / Ashot Martirosyan
29:41
Play Video

Արդարի աղոթքը / The prayer of a righteous man / Ashot Martirosyan

Գնա՛, իջի՛ր / Go, get down! / Ashot Martirosyan
26:36
Play Video

Գնա՛, իջի՛ր / Go, get down! / Ashot Martirosyan

Տեղ չկա … / There was no room / Ashot Martirosyan
17:55
Play Video

Տեղ չկա … / There was no room / Ashot Martirosyan

Զմյուռնիայի եկեղեցու հրեշտակին գրի՛ր
20:45
Play Video

Զմյուռնիայի եկեղեցու հրեշտակին գրի՛ր

Եփեսոսի եկեղեցու հրեշտակին գրի՛ր
22:59
Play Video

Եփեսոսի եկեղեցու հրեշտակին գրի՛ր

Դու նույնիսկ դույլ չունես / You have no thing to draw with / Ashot Martirosyan
24:03
Play Video

Դու նույնիսկ դույլ չունես / You have no thing to draw with / Ashot Martirosyan

Ուրախության աղաղակի ձայնը / The noise of  the shout of joy
20:08
Play Video

Ուրախության աղաղակի ձայնը / The noise of the shout of joy

bottom of page