CONTACT US

Cell. 626-318-0527

Tel. 818-848-3413

ashot_pastor@yahoo.com

1130 Ruberta Ave.

Glendale, CA. 91201

 Եկէ՛ք ինձ մօտ, բոլոր յոգնածներդ

​ու բեռնաւորուածներդ, եւ ես ձեզ կը հանգստացնեմ։

                                                                                   

                                                                                                                                                                            Մատթէոս 11:28 

CONTACT US

Cell. 626-318-0527

Tel. 818-848-3413

ashot_pastor@yahoo.com

1130 Ruberta Ave.

Glendale, CA. 91201

VISIT US

Sundays at 3:00pm

 

Պաշտամունք

Կիրակի ժամը` 3:00pm 

FOLLOW US

Copyright  ©  GABBC. All Rights Reserved.