top of page

CONTACT US

Main number 818-903-5984
Tel. 818-848-3414
ashot_pastor@yahoo.com
1130 Ruberta Ave.
Glendale, CA. 91201

Your details were sent successfully!

Եկէ՛ք ինձ մօտ, բոլոր յոգնածներդ

​ու բեռնաւորուածներդ, եւ ես ձեզ կը հանգստացնեմ։

                                                                                   

                                                                                                                                                                            Մատթէոս 11:28

bottom of page