1130 Ruberta Avenue 
Glendale, CA. 91201 

Contact US cell: (626) 318 0527   cell: (818) 848 3414

Եկէ՛ք ինձ մօտ, բոլոր յոգնածներդ

ու բեռնաւորուածներդ, եւ ես ձեզ կը հանգստացնեմ։

                                                                                   

                                                                                                                                                                            Մատթէոս 11:28

  • Google Classic
  • Vimeo Classic
  • YouTube Classic
  • Facebook Classic

CONTACT US

Cell. 626-318-0527

Tel. 818-848-3413

ashot_pastor@yahoo.com

1130 Ruberta Ave.

Glendale, CA. 91201

VISIT US

Sundays at 3:00pm

 

Պաշտամունք

Կիրակի ժամը` 3:00pm 

FOLLOW US

Copyright  ©  GABBC. All Rights Reserved.